Skip to content

Finanse

Podział Środków Unijnych

Fundusze Europejskie 2014-2020 – informacje ogólne
W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie. Obecnie trwają negocjacje krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Ile funduszy na politykę spójności?

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Na tę kwotę składają się:

  • ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
  • ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
  • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
  • ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
  • ok 71 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.
    Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Krajowe programy operacyjne

Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności. Rada Ministrów przyjęła je 8 stycznia 2014 r.
W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Krajowe programy operacyjne obecnie są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kształtu programów regionalnych. Przygotowywały je samorządy województw. Po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały one przesłane w kwietniu do Komisji Europejskiej.

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwu funduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Podział środków unijnych na programy krajowe

Program Infrastruktura i Środowisko27,41 mld euro
Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro
Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro
Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro
Program Polska Wschodnia 2 mld euro
Regionalne programy operacyjne 700,12 mln euro

Podział środków unijnych na programy regionalne

WojewództwoCałkowita alokacja na RPO, ceny bieżące, EURO
Dolnośląskie 2 252 546 589
Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287
Lubelskie 2 230 958 174
Lubuskie906 929 693
Łódzkie2 256 049 115
Małopolskie2 878 215 972
Opolskie 944 967 792
Podkarpackie2 114 243 760
Podlaskie1 213 595 877
Pomorskie1 864 811 698
Śląskie3 476 937 134
Świętokrzyskie1 364 543 593
Warmińsko-Mazurskie 1 728 272 095
Wielkopolskie2 450 206 417
Zachodniopomorskie1 601 239 216
Razem 1529 187 057 412
Mazowieckie2 089 840 138
Razem 1631 276 897 550

Harmonogram naborów