Skip to content

Harmonogram konkursów

PROJEKTY REGIONALNE 2018

WOJEWÓDZTWOPROJEKTY INWESTYCYJNEPROJEKTY B+R - INFRASTRUKTURAPROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE B+R
1DOLNOŚLĄSKIERPO WD 1.5.1, Schemat B „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”.
Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).
28 listopada 2018 r. - opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
28 grudnia 2018 r. - planowany termin rozpoczęcia składania wniosków.
RPO WD 1.2 Schemat A. "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw".
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
31 lipca 2018 r. - opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
4 września 2018 r. - planowany termin rozpoczęcia składania wniosków.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
2KUJAWSKO-POMORSKIERPO WKP 1.6.2 "Dotacje dla innowacyjnych
MŚP".

Wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu
wprowadzenia nowych
produktów/usług na rynek.
28 lutego 2018 r. - termin rozpoczęcia składania wniosków.
NIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WKP 1.2.1 "Wsparcie procesów
badawczo- rozwojowych".

Prowadzenie prac B+R, stworzenie
zaplecza badawczo-rozwojowego,
wsparcie na pokrycie kosztów
zgłoszenia patentowego.
30 marca 2018 r. - termin rozpoczęcia składania wniosków.
3LUBELSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WL 1.3 "Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach".
Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Marzec, 2018 r. - termin rozpoczęcia składania wniosków.
RPO WL Działanie 1.2 "Badania celowe".
Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług,procesów.
Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.
Kwiecień, 2018 r. - termin rozpoczęcia składania wniosków.
4LUBUSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WL 1.1, Schemat II "Badania i innowacje".
Inwestycje przedsiebiorstw w infrastrukturę B+R.
Czerwiec, 2018 r. - planowany termin naboru.
RPO WL 1.1., Schemat I "Badania i innowacje".
Projekty B+R przedsiębiorstw.
Czerwiec, 2018 r. - planowany termin naboru.
5ŁÓDZKIERPO WŁ II.3.1 "Innowacje w MŚP".
II kw., wrzesień, 2018 r. -
planowany termin naboru.
RPO WŁ I.2.1 "Infrastruktura B+R przedsiębiorstw".
Dotacje na przedsięwzięcia, wspierające inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub infrastrukturze B+R, wykorzystywane do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
IV kw., grudzień, 2018 r. - planowany termin naboru.
RPO WŁ I.2 "Badania B+R przedsiębiorstw".
Dotacje na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych bądź eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji), służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu czy usługi) lub procesu.
II kw., czerwiec, 2018 r. - planowany termin naboru.
6MAŁOPOLSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘNIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WM 1.2. A. "Infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów B+R
w przedsiębiorstwach".

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
1) Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.
2) Rozumiany, jako rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie
B. "Centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach".
Grudzień, 2017 r. -
ogłoszono nabór wniosków. TRWA.
7MAZOWIECKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WM 1.2 "Tworzenie i rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw".
Wrzesień, 2018 r.
- planowany nabór wniosków.
RPO WM 1.2 "Bon na innowacje".
Luty, 2018 r. -
termin ogłoszenia naboru.
RPO WM 1.2"Projekty B+R".
Czerwiec, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
8OPOLSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WO 1.1:
1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego
w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2. Finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego
wybranych elementów
tj.:
· badań naukowych i przemysłowych,
· prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
· linii pilotażowych,
· działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
· zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
· pierwszej produkcji.
Październik, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
9PODKARPACKIERPO WP 1.4 "Wsparcie MŚP"
Poddziałanie 1.4.1 "Dotacje bezpośrednie"
Październik, 2018 r.
- planowany termin ogłoszenia naborów.
NIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WP 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia".
Luty, 2018 r.
- termin ogłoszenia naboru.
10PODLASKIERPO WP 1.3. "Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym".
Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Sierpień, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
NIE PRZEWIDUJE SIĘNIE PRZEWIDUJE SIĘ
11POMORSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WP Poddziałanie 1.1.1. "Ekspansja przez
innowacje".
Wsparcie dotacyjne.
Kwiecień, 2018 r. - opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
Sierpień, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
RPO WP Poddziałanie 1.1.1. "Ekspansja przez
innowacje".
Wsparcie dotacyjne.
Luty, 2018 r. - opublikowanie ogłoszenia o konkursie.
Czerwiec, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
12ŚLĄSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WS 1.2. "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach".
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Kwiecień, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
RPO WS 1.2. "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach".
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
Kwiecień, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
13ŚWIĘTOKRZYSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘNIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WŚ 1.2 "Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości".
III kwartał 2018 r.
- planowany termin ogłoszenia naboru.
W ramach działania wsparcie znajdą następujące typy projektów:
1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza B+R, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
2. Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.
3. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa.
Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.
Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze. (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość).
Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.
14WARMIŃSKO-MAZURSKIENIE PRZEWIDUJE SIĘRPO WWM Działanie 1.2
"Innowacyjne firmy".
Poddziałanie 1.2.1 "Działalność B+R Przedsiębiorstw".

1) Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
2) Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy
Luty, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
RPO WWM Działanie 1.2
"Innowacyjne firmy".
Poddziałanie 1.2.1 "Działalność B+R Przedsiębiorstw".

1) Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych;
2) Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy
Luty, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
15WIELKOPOLSKIEWRPO 1.5. "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw".
Poddziałanie 1.5.2 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarow gospodarki regionu".

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w :
a) środki trwałe;
b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).
Sierpień, 2018 r. - planowany termin ogłoszenia naboru.
NIE PRZEWIDUJE SIĘNIE PRZEWIDUJE SIĘ
16ZACHODNIOPOMORSKIERPO WZP 1.5 "Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji".
Typ 1. "Innowacyjne inwestycje przedsiębiorsw - sektor budownictwa okrętowego".
29.06.2018
- publikacja ogłoszenia.
01.08.2018-27.09.2018 - nabór wniosków.
RPO WZP 1.2 "Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach".
Typ 1. "Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach".
30.11.2017
- publikacja ogłoszenia.
02.01.2018-02.03.2018 - nabór wniosków.
RPO WZP 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw".
Typ 1. "Małe projekty B+R".
28.09.2018
- publikacja ogłoszenia.
30.10.2018-04.01.2019 - nabór wniosków.
Typ 2. "Projekty B+R przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej".
30.11.2017 - publikacja ogłoszenia.
02.01.2018-02.03.2018 - nabór wniosków.

PROGRAMY KRAJOWE

POIR 2.3.2 - BON NA INNOWACJEDO 08.02.2018OGŁ. 19.02.2018
OD 22.03 - 22.11.2018

(POD)DZIAŁANIETERMINYTYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH OTRZYMAC DOFINANSOWANIEBENEFICJENCI
POIR 1.1. Projekty B+R przez przedsiębiorstwa
POIR 1.1.1.
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
1 lutego 2018 r. - ogłoszenie konkursu.
1 marca-30 maja 2018 r. - nabór wniosków
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte).
1 lutego 2018 r. - ogłoszenie konkursu.
1 marca-29 czerwca 2018 r. - nabór wniosków
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (regiony słabiej rozwinięte).
22 lutego 2018 r. - ogłoszenie konkursu
3 kwietnia-28 grudnia 2018 r. - nabór wniosków.
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.Konkurs przeznaczony dla MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte).
16 lipca 2018 r. - ogłoszenie konkursu
16 sierpnia-14 grudnia 2018 r. - nabór wniosków.
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.Konkurs przeznaczony dla MŚP (regiony słabiej rozwinięte).
1 sierpnia 2018 r. - ogłoszenie konkursu.
3 września-30 listopada 2018 r. - nabór wniosków.
Wsparcie przemysłowych i eksperymentlnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę.Konkurs przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw (regiony słabiej rozwinięte).
POIR 1.2 Sektorowe programy B+R
Działanie 1.2 "Sektorowe programy B+R".23 lipca 2018 r. - ogłoszenie konkursu.
24 września-20 listopada 2018 r. - nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.Innowacyjny recykling (regiony słabiej rozwinięte)
4 czerwca 2018 r. - ogłoszenie konkursu.
3 sierpnia-2 października 2018 r.- nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.InnoNeuroPharm (regiony słabiej rozwinięte)
12 marca 2018 r.- ogłoszenie konkursu.
11 maja-10 lipca 2018 r. - nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.INNOMOTO (regiony słabiej rozwinięte)
5 marca 2018 r. - ogłoszenie konkursu.
30 kwietnia-29 czerwca 2018 r. - nabór wniosków.
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.INNOship (regiony słabiej rozwinięte)
POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw .27 kwietnia 2018 r. - ogłoszenie konkursu
28 maja-6 lipca 2018 r. - nabór wniosków
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów B+R przedsiębiorców.
POIR 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje
19 lutego 2018 r. - ogłoszenie konkursu
22 marca-22 listopada 2018 r. - nabór wniosków
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
14 marca 2018 r. - ogłoszenie konkursu
17 kwietnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. - nabór wniosków
Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
POIR 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1
Badania na rynek
14 lutego 2018 r. - ogłoszenie konkursu
20 marca-5 grudnia 2018 r. - nabór wniosków
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Poddziałanie 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne
25 stycznia 2018 r. - ogłoszenie konkursu
15 lutego-24 maja 2018 r. - nabór wniosków
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Poddziałanie 3.3.3
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
1 marca 2018 r. - ogłoszenie konkursu
4 kwietnia-8 maja 2018 r. - nabór wniosków
Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.