Skip to content

Zespół

Centrum Analityczne/Doradcy/ Zarząd

Naszą silną stroną są profesjonalni eksperci, asystenci oraz analitycy, tworzący naszą organizację. Jesteśmy dumni z naszej licznej załogi analityków, ekspertów i asystentów, która stanowi ponad 35 osób ukierunkowanych branżowo.

Centrum analityczne tworzy zespół specjalistów i ekspertów wywodzących się z polskich i zagranicznych prestiżowych instytucji finansowych. Są to absolwenci wydziałów finansowych wiodących uniwersytetów i politechnik.

To od naszych Klientów dla naszych ekspertów i analityków poniższe wyróżnienie eksperckie 2018.

Głównym zadaniem centrum analitycznego jest:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE oraz konsultacje przy realizacji dofinansowanych inwestycji i rozliczaniu dotacji unijnych
  • opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych
  • analiza zdolności kredytowej klientów
  • sporządzanie biznesplanów pod kredyty bankowe lub inne potrzebne w celu przedłożenia instytucji finansowej
  • współpraca z instytucjami leasingowymi i bankami w celu pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji
  • sporządzanie studiów wykonalności, analiz i prognoz finansowych, raportów, zestawień i sprawozdań analizy rynków zbytu

Fajnie jest pracować z super ludźmi, którzy kochają to co robią. Cieszymy się za każdym razem, jak nasi Klienci otrzymują miliony złotych z dotacji.  Wybraliśmy niektóre z nich….

                                                                     

                                                                                  

Zarząd spółki 

Konrad Nowacki CEO 

 Magister ekonomii i zarządzania, z bankowością inwestycyjną związany od ponad 19 lat poprzez pracę w instytucjach finansowych m. in. w Centrali PKO Banku Polskiego SA.

Absolwent studium podyplomowego w zakresie Europejskiego Prawa Bankowego Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Nauk Prawnych.

Dla spółek doradczych pozyskał imienną akredytację PARP w zakresie organizowania zewnętrznych źródeł finansowania.

W ramach projektów inwestycyjnych prowadzi wykłady i indywidualne konsultacje dla przedsiębiorstw polskich i niemieckich w zakresie możliwości inwestycyjnych w Polsce współpracując
z Bankiem Sparkasse oraz Niemiecko-Polskim Biurem Koordynacji przy Sparkasse.

Na zasadach partnerskich współpracuje z rzecznikiem prasowym parlamentu hamburskiego w zakresie wprowadzania polskich produktów na rynek niemiecki i pozyskiwania inwestorów zagranicznych.

Wspiera doradczo w ramach ZBWC Art of business polskie przedsiębiorstwa. Jest założycielem First Class Lodge w Zurychu.

Sylwia Nowacka – business Partner – Dyrektor Generalny

Od 2007 r. pracowała jako dyrektor finansowy zarządzając finansami 4 spółek w grupie. Nadzoruje i kontroluje bezpośrednio projekty inwestycyjne oraz koordynuje pracą zespołów analitycznych. Wdrażała nowe systemy zarządzania finansami.

Jako Dyrektor Generalny nadzoruje pracę całego zespołu ZBWC Art of business, w tym doradców, analityków i pośredników. Współpracuje
w imieniu spółki z licznymi Instytutami i Uczelniami na płaszczyźnie biznesowej, wdraża nowe rozwiązania biznesowe, wprowadza innowacyjne rozwiązania problemów, angażuje się w pomoc charytatywną dla osób ubogich.

Firma pod jej kierownictwem zrealizowała kilkaset projektów pozyskując dla swoich Klientów dotacje UE na m.in. innowacyjne inwestycje, prace B+R, Centra B+R, ochronę środowiska, OZE. Zdobywała doświadczenie zawodowe w temacie finansowania inwestycji z funduszy unijnych od 2005 r. Prowadziła liczne konferencje i seminaria oraz jest autorem wielu publikacji w ramach literatury fachowej dla wielu czasopism i gazet.